REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Mateusz Zagórowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BODYBUILDING MATEUSZ ZAGÓROWSKI, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Krużlowa Niżna 154, 33-325 Krużlowa Wyżna, NIP: 7343509540, REGON: 383193108, adres e-mail: zagorowski.wspolpraca@gmail.com;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

d) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.mateuszzagorowski.pl;

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c) aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg itp.

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oferuje usługi w zakresie konsultacji dietetycznych i treningowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług prezentowane są na stronie internetowej www.mateuszzagorowski.pl
 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności.
 1. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 1. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (ankieta).
 1. Plan dietetyczny i treningowy zostanie przesłany przez Usługodawcę w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu ankiety oraz zaksięgowaniu przelewu.
 1. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta, jeżeli Klient decyduje się na stosowanie środków farmakologicznych to robi to na własną odpowiedzialność, a każde zalecenia dotyczące ich stosowania powinny być konsultowane z odpowiednim lekarzem.

 

4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

d) numer telefonu,

oraz dokonać zapłaty na podany numer konta.

 1. Wszystkie ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są

cenami brutto.

 1. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia.

Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

a) drogą mailową na adres zagorowski.wspolpraca@gmail.com.

b) drogą pocztową na adres: Mateusz Zagórowski, Krużlowa Niżna 154, 33-325 Krużlowa Wyżna

 1. Klient w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko,

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia, potwierdzenie przelewu),

c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 1. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 1. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 1. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę.

Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

9. Prawa autorskie

1) Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Materiały mogą być wykorzystane wyłącznie do osobistego użytku Klienta, bez prawa ich dalszego kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy.

2) Wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnienie materiałów, o których mowa powyżej, w sposób niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz naruszający przepisy Ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej lub dobra osobiste Usługodawcy, może prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnoprawnej po stronie Klienta.

3) Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w treści Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, by treść programu treningowego i dietetycznego nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

Mateusz Zagórowski

Krużlowa Niżna 154, 33-325 Krużlowa Wyżna

E-mail: zagorowski.wspolpraca@gmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat

Mateusz Zagórowski

Krużlowa Niżna 154, 33-325 Krużlowa Wyżna

E-mail: zagorowski.wspolpraca@gmail.com

 1. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących

rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.